QunAPI

Jammm
2020-07-08 / 0 评论 / 45 阅读 / 正在检测是否收录...

1、QQ类

private int id;
private String qqNum;
private String qunNum;
private String addTime;
private String reason;
private int isDel;

1.1、查询所有

接口:/qq/getAllQQ

提交参数:无

请求方式:get/post

返回类型:json-QQ

1.2、查询已删除

接口:/qq/getAllDelQQ

提交参数:无

请求方式:get/post

返回类型:json-QQ

1.3、根据QQ号模糊查询

接口:/qq/getQQByQQNum

提交参数:qqNum

请求方式:get/post

返回类型:json-QQ

1.4、根据群号查询

接口:/qq/getQQByQunNum

提交参数:qunNum

请求方式:get/post

返回类型:json-QQ

1.5、修改

接口:/qq/updateQQ

提交参数:qqNum,qunNUm,addTime,reason,id

请求方式:post

返回类型:Json

返回结果:{'msg':'int i'}

返回成功:1

返回失败:0/-1

1.6、增加

接口:/qq/addQQ

提交参数:qqNum,qunNUm,reason

请求方式:post

返回类型:Json

返回结果:{'msg':'int i'}

返回成功:1

返回失败:0/-1

1.7、删除

接口:/qq/delQQ

提交参数:int id

请求方式:get/post

返回类型:Json

返回结果:{'msg':'int i'}

返回成功:1

返回失败:0/-1

2、QQ群

private int id;
private String qunNum;
private int isDel;

2.1、查询所有

接口:/qun/getAllQun

提交参数:无

请求方式:get/post

返回类型:json-Qun

2.2、查询已删除

接口:/qun/getAllDelQun

提交参数:无

请求方式:get/post

返回类型:json-Qun

2.3、根据群号模糊查询

接口:/qun/getAllQunByQunNum

提交参数:qunNUm

请求方式:get/post

返回类型:json-Qun

2.4、修改群号

接口:/qun/updateQun

提交参数:String qunNum,int id

请求方式:post

返回类型:Json

返回结果:{'msg':'int i'}

返回成功:1

返回失败:0/-1

2.5、增加群号

接口:/qun/addQun

提交参数:String qunNum

请求方式:post

返回类型:Json

返回结果:{'msg':'int i'}

返回成功:1

返回失败:0/-1

2.6、删除群

接口:/qun/delQun

提交参数:int id

请求方式:get/post

返回类型:Json

返回结果:{'msg':'int i'}

返回成功:1

返回失败:0/-1

3、User类

private int id;
private String username;
private String password;
private String name;
private int role;
private int isDel;

3.1、登录

接口:/user/login

提交参数:username,password

请求方式:post

返回类型:Json

返回结果:{'msg':'msg'}

返回成功:1 并纪录session("user",user)

返回失败:{'msg':'xxxxxxxxxx'}

  1. 非管理员用户禁止登陆
  2. 用户名或密码错误

3.2、查询所有

接口:/user/admin/getAllUser

提交参数:无

请求方式:get/post

返回类型:json-user

3.3、查询删除

接口:/user/admin/getAllDelUser

提交参数:无

请求方式:get/post

返回类型:json-user

3.4、修改

接口:/user/update

提交参数:password,name,id

请求方式:post

返回类型:Json

返回结果:{'msg':'int i'}

返回成功:1

返回失败:0/-1

3.5、添加

接口:/user/add

提交参数:username,password,name

请求方式:post

返回类型:Json

返回结果:{'msg':'int i'}

返回成功:1

返回失败:0/-1

3.6、删除

接口:/user/admin/del

提交参数:username,password,name

请求方式:get/post

返回类型:Json

返回结果:{'msg':'int i'}

返回成功:1

返回失败:0/-1

3.7、退出

接口:/user/logOut

提交参数:无

请求方式:get/post

返回类型:Json

返回结果:{'msg':'您已成功退出'}

本文共 515 个字数,平均阅读时长 ≈ 2分钟
0

打赏

海报

正在生成.....

评论 (0)

取消